Fiangonana Tana City Centre Analakely

Fiangonana Tana City Centre Analakely

TANA CITY CENTRE ANALAKELY DIA MISY, MBA HO TARA-PAHAZAVAN’I KRISTY ETO ANTANANARIVO INDRINDRA INDRINDRA, MBA HAMPANAKOAKO NY FILAZANTSARA TOKANA

IREO FOTO-PAMPIANARANA IORENAN’NY FIANGONANATANA CITY CENTRE ANALAKELY: • ANDRIAMANITRA TRINITÉ, RAY SY ZANAKA ARY FANAHY MASINA • NY SORATRA MASINA (NY BAIBOLY VOARAFITRY NY BOKY 66) DIA TSY MISY FAHADISOANA, TENIN’ ANDRIAMANITRA MANAMBARA AZY SY NY SITRAPONY, FAHEFANAFARA-TAMPONY EO AMIN’NY FIAINAN’IREO IZAY MINO AZY SY EO AMIN’NY FIAINAN’NY FIANGONANA (RAFITRA, HAFATRA, LAMINA SY FOMBA FANAO). •ANDRIMANITRA TOKANA MPAHARY SY FIANDOHAN’NY ZAVATRA REHETRA, IZY NO MIHAZONA NYZAVATRA REHETRA ARY HO AZY NY ZAVATRA REHETRA. •MPANOTA (SIMBA NY ENDRIK’ ANDRIAMANITRA AO ANATINY) AVOKOA NYOLOMBELONA REHE TRA ARY TSY MISY MANANA NY FAMONJENA (IZAYFAHATSARANY TSY AFAKA MAMONJY AZY) • JESOSY DIA ANDRIAMANITRA FENO NO SADY OLONA FENO. • JESOSY DIA NATERAKY MARIA VIRIJINY, TONGA OLONA, NALAIM-PANAHY TAMIN’NY ZAVATRA REHETRA FA TSY NANOTA MIHITSY, VOAHOMBO TEO AMBONY HAZOFIJALIANA NIVESATRA NY FAHOTAN’IZAO TONTOLO IZAO, MATY KA NALEVINA ARY NITSANGANA TAMIN’NY MATY TAMIN’NY ANDRO FAHATELO, NISEHO TAMIN’IREO MPIANANY SY OLONA TOKONY HO 500, NIAKATRA HO ANY AN-DANITRA MIPETRAKA SY MANJAKA EO AN-KAVAN’ ANDRIAMANITRA RAY TSITOHA. •NY FAMONJENA DIA AMIN’NY FINOANA NY HAZOFIJALIAN’IJESOSY KRISTY IRERY IHANY, NOHO NY FAHASOAVAN’ ANDRIAMANITRA IRERY IHANY, HO VONINAHITR’ ANDRIAMANITRA IRERY IHANY, ARAKA NY SORATRA MASINA. •NY FANAHY MASINA DIA MITOETRA AO ANATIN’IREO REHETRA IZAY MINO AN’I KRISTY, SADY SANTATRY NY LOVA HO AZY IREO, NO MAMPAHERY SY MAMPIANATRA AZY IREO HO VAVOLOMBELON’NY FITIAVAN’NY RAY. •NY FIANGONANA DIA IREO REHETRA IZAY MINOAN’I KRISTY, ARY IRAY IHANY NY FIANGONANA FA MISEHO AMIN’NY ENDRIKA SAMIHAFA,MIPARITAKA AMIN’NY TOERANA REHETRA IZAY TRATRAN’NY FILAZANTSARA. •NY FISORONAN’NY OLONA MASINA REHETRA ARAKA NY FAHASOAVANA NOMEN’NY FANAHY NY TSIRAIRAY SY FITOMBOAN’NY FAHAMASINAM-PIAINANA. •NY FAHAVEREZANA MANDRAKIZAY HO AN’IREO IZAY TSY MINOAN’I KRISTY. •NY FIVERENAN’I KRISTY FANINDROANY HAMPAKATRA NY FIANGONANA (DIA IREO IZAY MINO AZY HO FAMONJENA), HANAVAO NY ZAVATRA REHETRA, ARY HO TANTERAKA NY FANEKEN’NY RAY “IZY HO OLOKO, IZAHO ANDRIAMANINY ARY HIRA-HITOETRA AMINY AHO”.

Mission: Mitory ny filazantsara

Misy kaonferansa karakaraintsika miaraka @ fiangonana hafa (TCC Talatamaty sy TCC Ivandry ary Ambassadeur du Christ 67ha) ny 7, 8, 9 Aogositra.

Manentana antsika rehetra mpiandraikitra sy mpitarika ary liana!

Mandeha tsara ny lasin'ny ankizy. "Jesosy Mpamonjy" no loha-hevitra dia manentana antsika fiangonana hatrany hivavaka ho azy ireo!

Nahafinaritra ny fiarahantsika tamin'ny Alahady farany teo. Mankasitraka ny mpikarakara rehetra, singanina manokana ireo lehilahy nitaona ny entana fanamafisam-peo sy nikirakira izany sy ianareo rehetra nanentana ihany koa tamin'ny kilalao.

Ao @ CASC PK0 NY fotoanantsika rahampitso manomboka @ 10:30 maraina: tsy misy fidirana in-2, @ 9 dia efa afaka milalao chateau gonflable na trampoline ny ankizy, samia mitondra sakafo.

Androany Zoma hariva @ 6:15 [email protected] 7:15 NY fotoam-piderana hiarahantsika ary hamafisina fa ny Alahady dia manomboka @ 10:30 ka ao @ CASC PK 0 Antanimena no sady fiarahana milalao sy misakafo ao aorian'ny fotoana.

Ny fotoanantsika @ty herinandro ity:
- Tsy misy ny fivoriam-bavaka anio Talata 16 Aprily
- Fotoana hiarahana mamaky sy mihaino ary manatona ny latabatry ny Tompo: Alarobia 17 Aprily @ 6:15 [email protected] 7:15 hariva
- Fotoana hiarahantsika mihira fiderana an' Andriamanitra: Zoma 19 Aprily @ 6:15 [email protected] 7:15 hariva.
- Fotoana hiarahantsika rehetra miaraka ny Alahady 21 Aprily @ 10:30 maraina. Misy fiarahana milalao sy misakafo ao aorian'ny fotoana. Marihina fa ao @ CASC PK0 no atao izy ity.

Mampatsiahy antsika ray amandreny fa amin'ny Sabotsy izao @ 8 [email protected] 10 NY fotoanantsika!

Nahafinaritra ny fotoana tany Andoharanofotsy tamin'ny Alahady farany teo. Misy ihany koa NY vondrom-bavaka eny izao isaka ny Alahady hariva ho an'izay eny akaiky eny.

Boky ny Asan'ny Apostoly

TCC Analakely Feb 2019

29-01-2012/29-01-2019
Isaorana anie Andriamanitra Raintsika izay niantso , nahatahiry sy nampandroso antsika ao @ Kristy Zanany.
Enga anie ny Fanahiny hiasa ao anatintsika sy amin'ny alalantsika aminkery bebe kokoa hatrany amin'ireo taona maro mbola ho avy ka ho tara-pahazavan'i Jesosy Kristy tokoa isika ho an'izao tontolo izao.
#7taonaizay#[email protected]#[email protected]#

Mampatsiahy antsika rehetra fa miverina indray manomboka ny Zoma izao ity fampianarana Aletheia kai didaskalia ity ( Fahamarinana sy fototra) izay iarahantsika @ Faly Ravoahangy sy ny 3M.
Manentana antsika hatrany ho avy sy handamina ny fahafahantsika.

Mandeha tsara ny lasin'ny tanora! Mankasitraka antsika rehetra amin'ny fanohanana!
#lasytanora2018#majunga#

Aza adino ary ny fotoantsika ny Talata 25 Desambra @ 10 ora maraina ao @ CASC PK0 Antanimena

[12/13/18]   Salama daholo, mila volontaire 4 isanandro ny Sabotsy 15 sy Alahady 16 hanampy amin'ny course du coeur eo amintsika shoprite analakely. Raha misy afaka na liana amintsika dia mba mandefa mp azafady.

Resaka #Lasy le raha

Aza adino fa manomboka ny Zoma izao, manomboka @ 3 ora tolakandro, fampidirana ny Teolojia Sistematika.

SML Madagascar

#SML_2018 Sommet Mondial du Leadership,
TOUT LE MONDE A UNE INFLUENCE.
Rendez-vous demain Mercredi 13 novembre 2018 pour les sessions en français avec :
Craig Groeschel / - John C.Maxwell / -Danny Meyer / - Erwin McManus /- Danielle Strickland / - Sheila Heen et Simon Sinek
Pour plus de renseignements, contactez-nous !

---------------------

#GLS-2018 Global Leadership Summit
EVERYONE HAS INFLUENCE.
Tomorow Wednesday November 13th 2018, we will have the sessions in french with :
Craig Groeschel / - John C.Maxwell / -Danny Meyer / - Erwin McManus /- Danielle Strickland / - Sheila Heen and Simon Sinek
For more information, please contact us

Filazana sy fandaminana

Fandaharam-potoana volana Novambra 2018

Antso mba hivavaka sy hifankatia

Filazantsara #Tapany3 (Tohin'ny Jolay 2018)

Filazantsara #Tapany2 (Tohin'ny Jolay 2018)

[09/18/18]   Salama daholo,
Tsy misy ny fiaraha-mivavaka androany hariva fa kosa rahampitso 19 Sept @ 6 ora hariva no fiarahantsika rehetra ao Analakely.

Manentana antsika o!

Salama daholo o!

Mikarakara camp de vacance ho ana ankizy manana fahasembanana izahay ny talata 18, alarobia 19 ary alakamisy 20 septambra ho avy izao, @8ora ka hatramin'ny 1ora tolakandro, ka mitady mpilatsaka an-tsitrapo (volontaires) miisa 25 hifanolo-tanana aminay @ famalifaliana ireo ankizy ireo mandritry izao vacance izao. Izany dia ho tanterahina eny @ mpiara-mamaky ny baiboly eny Mandriambero (Le Flambeau, centre de ligue pour la lecture de la bible).

Hisy ny fandaminana toy ny hoe mpilatsaka an-tsitrapo 1 miaraka amina ankizy 1 mandritry ny activités rehetra izay ho atao, ny ambiny dia holazaina miandalana eo ihany.
Koa manasa anao ary andefa hafatra miafina (message privé) raha vonona ny hifanolo-tanana amin'izany ianao ;)

PS: aza misalasala mizara @namanao sy manentana azy.

Mankasitraka sahady o :)

#gntp
#becauseonelifeisworthitall
#volunteering #holidaycamp

Filazantsara (Jolay 2018)

Filazantsara tapany voalohany

[06/21/18]   Salamo 103:7,8
"Efa nampahafantatra an'i Mosesy ny lalan-kalehany Izy; Ny zanak' Israely nampahafantariny ny asany.
Mamindra fo sy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindrampo."

Zavatra roa ampahatsiahivintsika ny tenantsika hatrany:
1) Andriamanitra mahatoky efa hatramin'izay Izy, nandritra ireo arivo taona maro nifandimby. Lehibe ny asany ary mandrak'ankehitriny dia tsy miova Izy.
2) Andriamanitra tsara sady be famindrampo Izy. Sambatra isika mino sy manompo Azy.

Mahereza hatrany ry fanahiko!

[05/31/18]   "Izaho no apinga sy valim-pitia lehibe indridra ho anao"
Gen 15:1

Romana 12:2

Famintinana ny toriteny tamin'ny Alahady 13 May 2018.
Mirary soa :-)

#4 Vavaka

Vavaka sy fifadian-kanina Fiangonana Tana City Centre Analakely:
Talata 08- Alarobia 09 May 6:15-7:15 maraina , 12:15-1:15 atoandro, 6:15-7:15 hariva
Alakamisy 10 May 11-12:30
Manentana antsika ho avy maro!

Tabletalk Magazine

"Izay velona tsy mivavaka dia velona manao an' Andriamanitra ho tsy misy." Anthony Burgess

He that liveth without prayer liveth as if there were no God. —Anthony Burgess

#3 Vavaka

#2Vavaka

Mampahery antsika fiangonana hatrany!
Lioka 11:5-13

[04/25/18]   Lioka 11:5-13
Maro ny zavatra tokony hangatahantsika amin'ny Ray. Aoka ny fahafenoan' ny Fanahy Masina no voalohany amin'izany. Izany ihany no hahatonga antsika mahatanteraka antsitrapo ny antsony eo amin'ny fiainana andavanandro.

[04/23/18]   Lioka 11:5-13
Angataho amin'ilay Ray tsara:
1) Izay ilaintsika
2) Fahafenoan'ny Fanahy Masina
3) Ny mba hiadanan'ny tanana sy ny firenena
Mahareta amin'izany, amin'ny finoana fa tena tsara Izy!

Noho ny toe-draharaha misy @zao fotoana izao mihintsy dia mivadika ao atranonay, Ambondrona ny fidirana faharoa. 0331114674 na 0348296051.

Session #Vavaka

#Vavaka

[04/17/18]   Lioka 11:1-4
Vavaka fiderana sy fiankohofana
Rainay izay any andanitra, hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao!
Derao ny fahalebiazany, ny fahatanterahany, ny fahamasinany sy ny fahatsarany. Izao rehetra izao miaiky Azy, natao ho Azy ary sambatra izay miankohoka aminy! Enga anie tsy fangatahana fotsiny ihany no atao hoe vavaka amintsika, fa mainka aza miantomboka amin'ny fiderana sy fiankohofana satria Andriamanitra Izy.
#mampianaraanayhivavaka#

[04/16/18]   Lioka 11:1-4

Jesosy dia olom-bavaka fony Izy tety antany. Ary raha nangatahan'ny mpianany Izy mba hampianatra azy ireo hivavaka dia tsy mba nanda. Ilay antsoina hoe vavaka nampianarin'ny Tompo dia sady vavaka hianarana ( vavaka atao) no fianarana mivavaka ihany koa (rafitra). Ny voalohany amin'izany dia ny maha-Ray azy ho an'ireo izay mino an'i Jesosy.
#mampianaraanayhivavaka#

[04/13/18]   Lioka 22:39-46
Ady ny mivavaka
Matetika tsy mitranga ho azy ny fahazotoana hivavaka. Hendry ireo zoky amin’ny finoana ka niantso ny vavaka ho isan’ny “fomba fanaon’ny kristiana”, discipline!
Hitantsika eto ihany koa fa resi-tory ireo mpianatra . Ary eny ohatra ny hoe mihoatra noho ny reraka fotsiny fa toa misongadina mihintsy hoe “matorin’alahelo”! Mba hahasoa azy ireo dia nofohazin’i Jesosy ireo ka mainka nataony hoe : “Mitsangana, ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy.”

[04/12/18]   Lioka 22:39-46
Tsy olana ny mivavaka mafimafy kokoa sy mahatsapa tahotra:
Tena lalina tokoa ny fahoriana novesarany, tsy nisy niaritra izany mihoatra noho Izy fa nahalala fahoriana tokoa Izy. “Fadiranovana, tahaka ny ra ny hatsembohany”- izany rehetra izany ho famonjena antsika.
Indraindray isika matahotra ny mamerim-bavaka sao midika fa tsy finoana. Fa raha tsy mino tokoa isika inona no tokony ataontsika? Mody mino? Sa mivavaka aminy fa Izy no afaka manome finoana sy fitoniana.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Boky ny Asan'ny Apostoly
Resaka #Lasy le raha
Filazana sy fandaminana
Antso mba hivavaka sy hifankatia
Filazantsara #Tapany3 (Tohin'ny Jolay 2018)
Filazantsara #Tapany2 (Tohin'ny Jolay 2018)
Filazantsara (Jolay 2018)
Romana 12:2
#4 Vavaka

Address


Immeuble Shoprite Analakely 2 Eme Etage
Antananarivo
101
Other Religious Centers in Antananarivo (show all)
FJKM Ilanivato Misionera FJKM Ilanivato Misionera
Ilanivato
Antananarivo, 101

Ecole du Dimanche Andohalo Ecole du Dimanche Andohalo
Paroisse Internationale FJKM Andohalo
Antananarivo, 101

Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena
Tsarafaritra, Tsimbazaza
Antananarivo, 101

Fifaliana ho an'ny mpikambana ao amin'ny SAFIF na Sampana Fifohazana avy ao amin'ny FJKM Ambodifiakarana Famonjena ny mizara ny Soratra Masina ho anao!

SVM Jerosalema Vaovao Belanitra SVM Jerosalema Vaovao Belanitra
Belanitra
Antananarivo

Izahay RFbi dia manentana sy mitaona anareo Sakaiza namana rehetra mba hifady sy hiady amin'izay mety ho fanao ratsy rehetra.

EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy
Itaosy, Antananarivo, Madagascar
Antananarivo, 102

École-Église située à Madagascar, Diocèse de Tananarive, District d'Avaratsena

Ziona FJTSa7 Ziona FJTSa7
Ambohimamory
Antananarivo, 102

Ziona FJTSa7 est une église chrétienne fondée selon l’appel de Dieu par l’Apôtre Benjamina. Sa mission se traduit par le prêche de la Vérité biblique.

Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra
67ha
Antananarivo, 101

Adresse: Ankasina 67H. Tel:033.41.886.76/034.28.021.54 Alahady maraina 9H/Hariva 3H. Alarobia Hariva @ 3H. Mana maraina 6H-7H. Hariva Mpandresena: 6-7

Fihavaozana Karismatika Katolika  Fiombonana  - R C C Fihavaozana Karismatika Katolika Fiombonana - R C C
Ankadisoa
Antananarivo, 101

Lien de communication entre les groupes charismatiques de Madagascar

Eglise Evangélique Foi & Guérison Eglise Evangélique Foi & Guérison
Fiangonana Finoana Sy Fanasitranana - Andrefan'Ambohijanahary
Antananarivo, 101

Fiangonana Finoana sy Fanasitranana

Fiangonan'Ny Finoana -faith international Fiangonan'Ny Finoana -faith international
Roxy Antaninarenina
Antananarivo, 101

FJKM Tranovato Ambatonakanga FJKM Tranovato Ambatonakanga
Ambatonakanga
Antananarivo, 101

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara Sinodam-paritany Iarivo Avaradrano Fitandremana Ambatonakanga

FJKM Soanierana FJKM Soanierana
Rue Alidy
Antananarivo, 101

« Miderà Azy nohon’ny asany lehibe fa asany isika voaforona tao amin’I Kristy Jesoa, mba hanao asa tsara. » Sal. 150:2a Efes. 2:10a