Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena

Fifaliana ho an'ny mpikambana ao amin'ny SAFIF na Sampana Fifohazana avy ao amin'ny FJKM Ambodifiakarana Famonjena ny mizara ny Soratra Masina ho anao!

Mission: Mizara sy mitory ny Filazantsaran'i Jesoa Kristy!

«Mahareta amin'ny fivavahana, ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana.»
‭‭— Kolosiana‬ ‭4:2‬

Irako Andriamahazosoa Ammi

Raha hoy isika: Manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. (1 Jaona 1:6)

«Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomàna hanao izay mahamendrika eo imason'ny olona rehetra.»
‭‭— Romana‬ ‭12:17‬ ‭

«Misy mihambo ho manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona; Misy kosa mody malahelo, nefa manana harena be.»
— Ohabolana 13:7

«Anio, raha hihaino ny feony ianareo Aza manamafy ny fonareo».
— Hebreo 4:7

«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»
— Eksodosy 14:14

«Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.»
‭‭— Romana‬ ‭12:2‬ ‭

Ny tombon’androm-pahavelomana dia tsy hoe zo, ka hoe isa-maraina isika dia « tsy maintsy » mahazo izany. Ny tombon’androm-pahavelomana dia nohon’ny famindram-pon’Andriamanitra, fanomezana lehibe sy maimaim-poana avy Aminy.

Asa ianao mpamaky na isan’ireo izay salama , na isan’ireo izay miady mafy amin’ny aretina. Ny azo ambara, matoa ianao afaka mamaky izao #hafatra_fohy izao, isan’ireo tsy diso anjara tamin’ny famindram-pon’Andriamanitra ianao tamin’ity anio ity. Noho izany, mahaiza mankasitraka, mahaiza midera Azy Tompo. Ary izay rehetra ataonao anio, aoka ho voninahitr’ilay namindra fo taminao hatrany!

«Ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany; lehibe ny fahamarinanao.»
‭‭— Fitomaniana‬ ‭3:22-23‬ ‭

«Koa izay mahalala hanao soa, nefa tsy manao, dia heloka ho azy izany.»
‭‭— Jakoba‬ ‭4:17‬ ‭

«Tsy avy hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota mba hibebaka.»
‭‭— Lioka‬ ‭5:32‬ ‭

«Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany.»
— 2 Timoty 3:14

Eo anatrehan’ny zavatra mifamaofao isankarazany dia mihizohozo isika indraindray, misalasala ny amin’ny zavatra tokony hatao; ny tena ratsy dia tsy mahafantatra intsony ny toerana misy ny tena, hoe mbola ao @ toeran’ny mpanao ny tsara ve sa sanatria efa lasa any amin’ny toeran’ny mpanao ny ratsy.

Raha sendra izany ianao, hevero hatrany izay ankasitrahana eo anatrehan’ny Tompo. Hifikiro mandrakariva ny Tenin’ny Tompo satria io no hany tokana fanilon’ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Ary raha mahatsapa ianao fa mifanipaka amin’izay fampianarana noraisinao ny lalana diavinao dia tsotra ihany: miverena faingana.

#hafatra_fohy

«Aza matahotra, ry ilay malala indrindra; fiadanana anie ho anao, mahereza, eny, mahereza.»
— Daniela 10:19

Ho marina sy hitoetra betsaka ao aminao anie izany Tenin'Andriamanitra izany, ka hahery tokoa ianao miatrika izay mety adim-panahy hatrehanao. Ary indrindra ihany koa, hahita sy hahatsapa ny tanan'Andriamanitra miasa ianao, ka ho heniky ny voninahiny ny fiainanao.

🌸🌼🌻 Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy; ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. 🌸🌼🌻
‭‭— 1 Korintiana‬ ‭15:10‬

«Ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany; lehibe ny fahamarinanao.»
‭‭— Fitomaniana‬ ‭3:22-23‬

Dia nandeha fanindroany Izy ka nivavaka hoe:

« Raiko ô, raha tsy azo esorina ity, fa tsy maintsy hosotroiko, dia aoka ny sitraponao no hatao.»
‭‭— Matio‬ ‭26:42‬ ‭

«Tsy efa nandidy anao va Aho? Koa mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao.»
‭‭— Josoa‬ ‭1:9‬ ‭

Mamarana fianarana ianao, efa eo am-panaovana boky. Indray maraina, voaantso tany amin’ny talen’ilay fianarana misy anao ianao. Rehefa tonga tany, akory ny fahatairanao satria nomen’ny tale taratasy fampanantenana ianao fa afaka manohy ny fianaranao any am-pita rehefa vita ny mémoire de fin d’étude.

Mazava ho azy fa tsy misalasala ianao ny amin’izay nolazain’ilay tale taminao, tsy mandalo ny eritreritrao akory ny hoe « Sao mba fitaka izany »? Ny antony dia satria olona matotra no niresaka taminao, tsy hivazivazy aminao amin’ny zavatra toy izany. Mino ianao fa hanatanteraka izay nampanantenainy izy.

Ny Baiboly dia boky mirakitra fampanantenan’Andriamanitra maro dia maro tahak’izany. Fampanantenana izay ataony amintsika zanany:
- Mampanantena antsika ohatra ny Tompo fa hitia antsika amin’ny Fitiavana tsy misy fetra (Jer. 31:3)
- Mampanantena antsika ohatra ny Tompo fa ho eo anilantsika mandrakariva (Mat.28:20)
- Mampanantena antsika ohatra ny Tompo fa hiverina Izy ka haka antsika ho any amin’ny Fiainana Mandrakizay (Jao. 14:1-3)
- sns...
Haintsika tsara anefa fa «Andriamanitra tsy mba olona ka handainga (‭‭Nomery‬ ‭23:19‬) », rehefa Teny nomeny dia tanterahany avokoa.

Ny fanontaniana ary:
- Efa novakianao ve ireo Teny fampanantenana maro be nomeny ireo, izay voarakitra ao amin’ny Baiboly?
- Mino ny Teny fampanantenana omeny ve ianao?

#hafatra_fohy

« Mifalia, ry zatovo, dieny mbola tanora ianao; ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao; ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao; NEFA AOKA HO FANTATRAO FA HO ENTIN'ANDRIAMANITRA HOTSARAINA IANAO AMIN'IZANY REHETRA IZANY. »
— Mpitoriteny 11:9

«Noho ianareo efa nandray an’i Kristy Jesoa ho Tompo, dia manaova fitondrantena toy ny olona tafaray aminy.»
‭‭— Kôlôsianina‬ ‭2:6‬ ‭(Ny Baiboly DIEM‬)

Narary mafy ny rain’ity lehilahy mpanakarem-be iray. Nalefa tany amin’ny hopitaly tsara indrindra ilay rainy, nanantsoina ny mpitsabo nahay indrindra ihany koa. Indrisy fa tsy misy ny azo atao hoy ny mpitsabo fa tsara raha mivavaka ho azy ianareo.

Tao anatin’ny alina mangina, latsaka ny ranomasony mijery ilay rainy eo am-pandrian’ny hopitaly. « Raha azoko atao, hoy izy, afoiko avokoa ireo harena rehetra ireo ho takalon’ny fahasalaman’i dada. » Nahatsapa tokoa mantsy izy fa zava-poana avokoa ny harena rehetra ananany satria tsy nahavonjy sy nahasitrana ilay rainy izany.

Raha tsorina, tsy mahavonjy tena isika olombelona. Ny hany manana ny fahefana hifehy ny zavatra rehetra dia Jesoa irery ihany. «Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany (Matio‬ ‭28:18‬) »,hoy tokoa mantsy Izy. Noho izany, andeha isika hialoka tanteraka Aminy fa tsy misy mahasoa antsika afa-tsy Jesoa ihany!

#hafatra_fohy

«Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin’ny Jiosy aloha, dia vao amin’ny jentilisa koa.»
‭‭— Romana‬ ‭1:16‬ ‭

«Hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao.»
‭‭— Efesiana‬ ‭5:16‬ ‭

Fanontaniana mipetraka tokoa ny hoe "Maro ny Kristiana no efa mpanaradia an'i Jesoa kanefa nahoana no mbola resin'i satana foana? Mangalatra vadin'olona, manodinkodina ny fananan'ny hafa, manao kolikoly, mamitak'olona sns..." Hoy Jesoa mamaly izany manao hoe «Raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona (Jaona 15:5)». Nohon'ny tsy fanekentsika an'i Jesoa feno, nohon'ny famelantsika an'i satana hanjakazaka eo amin'ny fiainantsika, dia tsy mahagaga raha toy izany ny vokatra hita eo amin'ny fiainantsika!

Mba hahatonga antsika tsy horombahan'i satana, mila tandrovantsika io firaisana amin'i Jesoa io. Manàna fiainam-bavaka, vakio sy hianaro ary hiaino ny Teniny. Ary amin'ny fotoana rehetra, tsarovy mandrakariva fa miaraka aminao ny Tompo, Izy rahateo no efa nambara hoe : «Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao (Matio 28:20)».

#hafatra_fohy

«Fa aoka ho mpankatò ny teny hianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.»
‭‭— Jakoba‬ ‭1:22‬ ‭

«Andriamanitra ô, mba iantrao sy tahio izahay ka enga anie hojerenao amin-kamoram-po!»
‭‭— Salamo‬ ‭67:2‬

«Eny, aoka hisaotra ny TOMPO aho, ka tsy hisy hohadinoiko ny soa nataony! Fa Izy no mamela ny heloko rehetra ary manasitrana ny aretiko rehetra.»
‭‭— Salamo‬ ‭103:2-3‬ ‭

Marina, ekena, raha ny zavatra nataonao dia rariny tena rariny hoy ny manodidina raha toa ianao ka hiavonan’ny namanao na ny mpiara-miasa aminao, eny mety hatramin’ny ray aman-dreny na ny mpiray tampo. Rariny hoy ny manodidina satria mafy loatra no nampitondrainao azy ireo.

Saingy izao, fantaro fa na dia rava sy potika aza ny fifandraisanao amin’ny manodidina anao, na dia nampizaka ny mangidy azy ireo aza ianao, afaka manangana ny rava ny Tompo. Diso ianao, eny marina izany. Kanefa, tsarovy fa olona diso lalana tahaka anao indrindra no tadiavin’ny Tompo. Ary raha manatona Azy ianao, amin’ny fo feno nenina, fo mangetaheta famelan-keloka, dia hamindra fo aminao Izy. Ary tsy izany ihany, handravina ny rava eo amin’ny fiainanao ny Tompo ka hampody ny fiadanana eo aminao sy ny manodidina anao!

#mibebaha #miverena #hafatra_fohy

«Jehovah hanome hery ny olony; Jehovah hitahy ny olony amin’ny fiadanana.»
‭‭— Salamo‬ ‭29:11‬ ‭

«Fa Andriamanitro kosa hanome mitafotafo izay rehetra ilainareo araka ny harena heni-boninahitra atolony ao amin’i Kristy Jesoa.»
‭‭— Filipianina‬ ‭4:19‬ ‭

Minoa dia hotanteraka aminao izany. Mahereza!

[03/30/19]   «Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa.»
— Jaona 13:34

Ho antsika mahatsiaro irery sy navela:

« Fa na dia hifindra hiala aza ny tendrombohitra ary na dia hihozongozona aza ny havoana, dia tsy hiala aminao ny fitiavako ary tsy hihozongozona ny fanekempihavanako mikendry ny hampiadam-pinaritra anao. Izaho TOMPO mpamindra fo aminao no milaza izany.»
‭‭— Isaià‬ ‭54:10‬ ‭

«Tsara tarehy sady mahafinaritra tokoa ianao, ry tiako sy vehivavy loharanon-kasambarako.»
‭‭— Tononkiran'i Salômôna‬ ‭7:7‬ ‭(DIEM‬)

Ilaina tokoa ny maneho mivantana arak’izay tratra, na @ teny na @ fihetsika, fa tena tiantsika ilay olon-tiantsika. Tsy voatery miandry fotoana manokana, fa rehefa tsapanao fa fotoana mahamety dia afaka maneho porofom-pitiavana hatrany ianao 🙂. Manasa anao ary hizara ity Tenin’ny Soratra Masina ity eo amin’ny mur na any @ MP an’ilay olon-tianao mba ho fampatsiahivana fa tena tianao izy, mitempo ho azy ny fonao!

[03/28/19]   NY VAVAKA NO TSIAMBARATELON'NY FAHOMBIAZANA
Raha te hahomby amin'ny ady @ devoly: mivavaha!
Raha te hahomby @fanasitranana: mivavaha!
Raha te hahomby @fitaizana zanaka maditra: mivavaha!
Raha te hahomby @asa ampanaovin'ny Tompo: mivavaha!
MITAKY VAVAKA NY FAHOMBIAZANA ( Mar. 9: 28-29)

Irako Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina

Irako Andriamahazosoa Ammi

Hoy Jesoa: Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony] (Jaona 8:11)

«Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo ianareo.»
— Ezekiela 36:26

«Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly.»
— Efesiana 6:11

[03/20/19]   «Izaho hilaza an'i Jehovah hoe: Fialofako sy batery fiarovana ho ahy Izy Ary Andriamanitro, Izay hitokiako.»
— Salamo 91:2

«Fa ianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba hatao ao amin'ny mangingina ny fiantranao; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin'ny mangingina, no hamaly anao.»
— Matio 6:3-4

Misy teboka roa ireto tsara ho fantatra. Voalohany dia misy ny mandefa sary, milaza izay nataony rehefa avy nanao asa soa na asa fiantrana. Manao izany izy satria azo heverina fa tatitra no ataony (compte rendu), na ihany koa mety hoe fanentanana ny manodidina mba hanao toa azy ihany koa. Madio fo izy manao izany fa tsy mila sitraka.

Faharoa kosa, misy indray ireo izay tena mila sitraka, mila doka (mila 19 hoy isika). Tsy ny hanao soa na hanampy ny azy ny tena tanjona fa fisehosehoana sy fitadiavana tombo-tsoa manokana. Ho azy ireo no tena hiantorahan'ity Tenin'i Jesoa ity. Raha sanatria ary ka ilay faharoa ny sokajy misy anao: MITANDREMA!

«Ka na dia kely aza no niandohanao, Dia ho lehibe indrindra no hiafaranao.»
‭‭— Joba‬ ‭8:7‬ ‭

«Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany: Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy.»
‭‭— 1Jaona‬ ‭5:14‬ ‭

«Ry malala, raha izany no nitiavan’Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika.»
‭‭— 1Jaona‬ ‭4:11‬ ‭

Ny tsara ho fantatra, tsy ireny ompa na hoe teny ratsy ireny ihany akory antsoina hoe teny maloto. Teny maloto ihany koa izay rehetra teny mandratra fo (teny mifono fanambaniana, fandatsana...), manohina ilay olona miresaka aminao, ary indrindra mampihemotra azy amin’ny finoana. Tandremo ary mba tsy ho isan’ny mpanao teny maloto ianao!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Fihirana FFPM 691

Address


Tsarafaritra, Tsimbazaza
Antananarivo
101
Other Religious Centers in Antananarivo (show all)
SVM Jerosalema Vaovao Belanitra SVM Jerosalema Vaovao Belanitra
Belanitra
Antananarivo

Izahay RFbi dia manentana sy mitaona anareo Sakaiza namana rehetra mba hifady sy hiady amin'izay mety ho fanao ratsy rehetra.

FJKM Ambohitantely FJKM Ambohitantely
FJKM Ambohitantely
Antananarivo, 101

Taranak'i Rainitrena, Andriamahery, Pasteur Andrianony, Frank Rasoamanana

Ziona FJTSa7 Ziona FJTSa7
Ambohimamory
Antananarivo, 102

Ziona FJTSa7 est une église chrétienne fondée selon l’appel de Dieu par l’Apôtre Benjamina. Sa mission se traduit par le prêche de la Vérité biblique.

Fihavaozana Karismatika Katolika  Fiombonana  - R C C Fihavaozana Karismatika Katolika Fiombonana - R C C
Ankadisoa
Antananarivo, 101

Lien de communication entre les groupes charismatiques de Madagascar

Fiangonan'Ny Finoana -faith international Fiangonan'Ny Finoana -faith international
Roxy Antaninarenina
Antananarivo, 101

Eglise Evangélique Foi & Guérison Eglise Evangélique Foi & Guérison
Fiangonana Finoana Sy Fanasitranana - Andrefan'Ambohijanahary
Antananarivo, 101

Fiangonana Finoana sy Fanasitranana

EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy
Itaosy, Antananarivo, Madagascar
Antananarivo, 102

École-Église située à Madagascar, Diocèse de Tananarive, District d'Avaratsena

FJKM Ilanivato Misionera FJKM Ilanivato Misionera
Ilanivato
Antananarivo, 101

FJKM Tranovato Ambatonakanga FJKM Tranovato Ambatonakanga
Ambatonakanga
Antananarivo, 101

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara Sinodam-paritany Iarivo Avaradrano Fitandremana Ambatonakanga

Ecole du Dimanche Andohalo Ecole du Dimanche Andohalo
Paroisse Internationale FJKM Andohalo
Antananarivo, 101

Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra
67ha
Antananarivo, 101

Adresse: Ankasina 67H. Tel:033.41.886.76/034.28.021.54 Alahady maraina 9H/Hariva 3H. Alarobia Hariva @ 3H. Mana maraina 6H-7H. Hariva Mpandresena: 6-7

FJKM Ambohimanjaka Tranovato Fitiavana FJKM Ambohimanjaka Tranovato Fitiavana
Ambohimanjaka Manjakandriana
Antananarivo

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara