Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena

Fifaliana ho an'ny mpikambana ao amin'ny SAFIF na Sampana Fifohazana avy ao amin'ny FJKM Ambodifiakarana Famonjena ny mizara ny Soratra Masina ho anao!

Mission: Mizara sy mitory ny Filazantsaran'i Jesoa Kristy!

«Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao.»
‭‭— Apokalipsy‬ ‭3:11‬ ‭

«Hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao.»
‭‭— Efesiana‬ ‭5:16‬

Hitoetra eto amin’izao tontolo izao hatrany ny olana, ny fahoriana, ny fahasahiranana. Noho izany, raha mbola misy azon’ny tananao atao dia ataovy, na ho an’ny ray aman-dreny, na ho an’ny mpiray tampo, na ho an’ny namana, na ho an’ny mpiara-monina, na ho an’ny mahantra sy ny madiniky ny Tompo. Moa ny vaovao mahafaly, tsarovy fa ny asa fanaovan-tsoa raha atao amin’ny fo madio, dia rakitra soa ho anao any an-danitra. Mahereza ary!

«Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra.»
— Lioka 1:37

«Fa raha mbola hisy koa ny farany, Dia tsy ho foana ny fanantenanao.»
‭‭— Ohabolana‬ ‭23:18‬ ‭

[01/09/19]   «Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany: Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy. »
‭‭— 1Jaona‬ ‭5:14‬ ‭

«Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevon'ny filàna sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana, sady hala no nifankahala.»
— Titosy 3:3

Aza miafina ao ambadik'ilay hoe "Mba olombelona ihany koa anie izahay eh!". Samy manana ny fahalemeny mantsy ny tsirairay, kanefa kosa samy mila tonga saina ny maha-ratsy ny fahazaran-dratsy mamatotra azy ary miala amin'izany. Ary rehefa afaka, dia tsy miverina intsony. Angataho hatrany ny Tompo hanafy hery anao mba ho hahery ianao! Tahian'ny Tompo!

«Misaora amin'ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo.»
— 1 Tesaloniana 5:18

Be ny fizahan-toetra nolalovanao nandritran'iny taona 2018 iny. Nisy fotoana solafaka, lavo saingy tafarina ihany, ary afaka niampita taty amin'ny 2019 soa ama-tsara ihany. Toy izao ianao ankehitriny dia nohon'ny herin'Andriamanitra, nohon'ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho izany rehetra izany, miderà Azy mandrakariva, misaora ny Anarany fa mendrika Azy indrindra izany. Misaotra Tompo, AMEN!

«Indro, Izaho maniraka Anjely eo alohanao hiaro anao any an-dalana sy hitondra anao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko.»
‭‭— Eksodosy‬ ‭23:20‬

Mahafinaritra be ny maheno an’ity Teny ity eh? Mahabe fanantenana sy mamelombelona fanahy ery. Fa izao, mitaky finoana ny fahatanterahan’izany eo min’ny fiainantsika. Raha mino ianao fa hotanteraka aminao izany Teny izany, dia matokia fa hotanteraka tokoa. Raha tsy mino moa (sanatria), dia mijanona ho teny mahafinaritra ihany indrisy.

#taom_baovao #olom_baovao

Ny alahelo sy ny fahatezerana dia fefy tsy afahana misitraka ny tarapahazavan’ny fiadanam-po. Rehefa alahelo sy fahatezerana no mameno ny fotsika dia tsy mahagaga raha toa ka tarehy feno avonavona, fiteny feno fahakizitianana no hita taratra eny amintsika. Lalana mitaky fanetren-tena sy fahandavan-tena anefa ny lalana afahana miala amin’izany dia ny FAMELAN-KELOKA.

Diso ilay olona, nandratra ny fonao izy, manana ny rariny ianao, MARINA DAHOLO izany. Saingy izao, aza avela hanagadra anao anaty fiainana lavitry ny fiadanana izy, ka handatsaka anao anaty haizina misy misy kokoa. Toa an’i Jesoa mamindra fo amintsika isan’andro isan’andro, manaova toy izany koa. Marina fa sarotra ny mamela heloka indraindray, saingy angataho ny Tompo hanadio ny fonao ary hampianatra anao hanao izany.

«Mifandefera,ka mifamelà heloka ianareo, raha misy manana alahelo amin'ny sasany; tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa.»
‭‭— Kolosiana‬ ‭3:13‬ ‭

#hafatra_fohy #famelan_keloka

«Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana; fa efa lasa ny zavatra taloha.»
‭‭— Apokalypsy‬ ‭21:4‬

«Hotahina ianao ao an-tanàna, ary hotahina ianao any an-tsaha.»
‭‭— Deotoronomia‬ ‭28:3‬ ‭

«Tsy hisy olona hahajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra hiainanao; tahaka ny nombako an'i Mosesy no hombako anao koa; tsy handao anao na hahafoy anao Aho.»
‭‭— Josoa‬ ‭1:5‬ ‭

«Matokia Azy lalandava, ry vahoakany, atosahy eo anoloany ny fiahianareo fa Izy Andriamanitra no fialofantsika.»
‭‭— Salamo‬ ‭62:9‬ ‭(Ny Baiboly DIEM‬)

«Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany.»
— Isaia 45:11

« Izay rehetra omen'ny Raiko Ahy no hanatona Ahy; ary izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy.»
‭‭— Jaona‬ ‭6:37‬ ‭

[01/01/19]   «Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao; Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana.»
‭‭— Nomery‬ ‭6:24-26‬

Miarahaba antsika nahatratra ny taom-baovao 2019. Amin'izao taona vaovao izao, andeha tsy avelantsika ny taona ihany no vaovao fa ny fontsika koa. Avelantsika niaraka tamin'ny taona 2018 ilay fo lomorim-pahotana, vesaram-pahotana isankarazany KA havaozintsika izany amin'izao taom-baovao izao. Entintsika hanatanterahana izany dia andeha hanavao ny fanoloran-tenantsika ho an'ny Tompo isika, hanamafy ny maha-Kristiana marina sy vavolombelona antsika, ka hitombo amin'ny finoana sy fahamatorana ara-panahy!

«Koa amin'izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.»
— Romana 12:1-2

[12/30/18]   «Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana; fa voasoratra hoe: Ahy ny famaliana; Izaho no hamaly, hoy Jehovah (Deo. 32. 35).»
‭‭— Romana‬ ‭12:19‬ ‭

«Indro, hanan'anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela*.» [Na: Imanoela = Amintsika Andriamanitra]
— Isaia 7:14

«Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan'ny lanitra.»
— Matio 5:10

«Ary ho halan’ny olona rehetra hianareo noho ny anarako.»
‭‭— Lioka‬ ‭21:17‬

#zarao

«Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’ny fahaverezana, fa naman’izay mino ho amin’ny famonjena ny fanahy.»
‭‭— Hebreo‬ ‭10:39‬ ‭

«Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra.»
‭‭— Matio‬ ‭5:14‬

«Aza mamaly ny adala araka ny hadalany, Fandrao mba adala tahaka azy koa ianao.»
— Ohabolana 26:4

Ny vanim-potoana ankehitriny dia vanim-potoana mahamora sorena ny maro, ary na Ny Kristiana aza dia voasaringotra ihany koa. Maro ny mety ho anton'izany, ary samy manana ny azy.

Ho antsika Kristiana dia mila mitandrina isika, mila mailo. Aza mora entin'ny fihetseham-po ka hitraotra eo anatrehan'ny fahasorenana, na ihany koa sanatria hamela ny fahatezerana hirehitra.

Hevero mandrakariva izay marina sy mahitsy eo anatrehan'ny Tompo, ary tadidio fa MISY ANTONY MATOA NY LOHA NO NATAO AMBONY INDRINDRA AMIN'NY VATANA FA TSY NY FO.

#zarao #hafatra_fohy

«Iza no ahy any an-danitra? Ary tsy misy etỳ ambonin’ny tany iriko tahaka Anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, Dia mbola vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra.»
‭‭— Salamo‬ ‭73:25-26‬ ‭

«Aoka tsy haloaky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana, araka izay tokony hanaovana, mba hahazoan'ny mihaino fahasoavana.»
— Efesiana 4:29

[12/12/18]   Mofonaina Alarobia 12 Desambra 2018.

1 Samoela 22.11-23

Vokatry ny tatitra nataon’i Doega Edomita ny zavatra hitantsika eto:

1-Nentina hotsaraina teo anatrehan’ny mpanjaka i Ahimeleka mpisorona . Nentina alaina am-bavany izy ary farany nohelohin’ny mpanjaka ho mpiray tsikombakomba amin’ny mpikomy . Niezaka niaro tena ihany i Ahimeleka , satria marina tokoa fa tsy nahalala na inona na inona izy , saingy , tsy nahaleo ny tenin’ny mpanajaka ny teniny. Tandremo fa mety hisy vokany tsy ampoizinao ny teny ataonao ny amin’ny hafa .

2-Voaheloka ho faty i Ahimeleka sy ny fianakaviany

Loza mahatsiravina no niseho . Tsy i Ahimeleka mpisorona ihany fa ny fianakaviany sy ny tanànan’i Noba avy koa no indray naringana . Loza tokoa rehefa sendra olona jamban’ny fankahalana sy ny fiarovana ny sezany toa an’i Saoly . Fa didim-pitsarana tsy misy fahamarinana no mivoaka . Ny olona tsy nanino-tsy naninona avy no naringana . Mivavaha mba hananantsika mpitondra fanjakana tsy mba tahaka an’iSaoly , mba ho mpitondra manaja ny fahamarinana, mitsinjo ny vahoaka fa tsy mandripaka vahoaka noho ny fiarovany ny tombotsoan’ny tenany sy ny sezany ny mpitondra antsika .

«Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna.»
‭‭— Romana‬ ‭13:10‬ ‭

«Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.»
— 2 Timoty 1:7

Mampalahelo ity sary ity, ary ny mampalahelo kokoa dia ny hoe tena zava-misy ireo amin’ny sary ireo. SAINGY... soa isika namana fa tsy mba manao tahak’izao, sa tsy izany? Isika dia Kristiana MARINA, Kristiana VAVOLOMBELONA, Kristiana FIANARANA TSARA HO AN’NY HAFA, Kristiana HANITR’I KRISTY!

«Aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino hianao amin’ny fiteny, amin’ny fitondrantena, amin’ny fitiavana, amin’ny finoana, amin’ny fahadiovana.»
‭‭— 1Timoty‬ ‭4:12‬ ‭

«Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika, na ahy mpifatony hianao.»
‭‭— 2Timoty‬ ‭1:8‬ ‭

Sary nindramina

Mifono hafatra lehibe ireny fizahan-toetra lalovantsika ireny: HATRAIZA NY FINOANTSIKA SY FIFIKIRANTSIKA AMIN'I JESOA? Rehefa tonga ny tafio-drivotra, moa ve hitodi-doha an'i Jesoa isika ka hamadika Azy? Sa kosa sahy hanambara hoe «Raha izaho Jesoa, tsy hivadika aminao na oviana na oviana aho».

«Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo, na tsia; izahao toetra ny tenanareo.»
— 2 Korintiana 13:5

[12/10/18]   Mofonaina Alatsinainy 10 Desambra 2018.

1 Samoela 21.1-16

Mizara roa ity tantaran’i Davida novakintsika ity :

1-Ny diany tao Noba

Efa any am-pandosirana hamonjy ny ainy noho ny fitadiavan’i Saoly hamono azy i Davida izao . Nitady vatsy sy fiadiana izy ary nomen’i Ahimeleka mpisorona . Ny nomena azy dia « mofo masina » satria mofo aseho eo anatrehan’ Andriamanitra ary io mofo io dia ny mpisorona ihany no mahazo mihinana azy . Notsiahivin’i Jesoa ity tantara ity raha nanankiana ny mpianany ny Fariseo (Mat 12.3-4) .Mariho ny fahamasinana notakiana taminy tamin’ny fandraisana izany . Fahamasinana takiana amintsika rehetra koa izany amin’ny fandraisana ny fanasana masina

2-Ny diany tany Gata

Tany am-pitsoahana izy dia tsy nahatsiaro tena ho voaaro intsony tamin’ny tanin’ Israely ka lasa nankany amin’ny tanin’ny Filistina . Olo-malaza anefa izy ka tadidin’ny olona ny fiderana azy fony nandresy an’i Goliata . Saika nahita loza izy raha tsy nody adala . Ary io no nanavotra ny ainy .Làlana mahagaga namonjen’ Andriamanitra azy io ary nahavelom-piderana azy ka nandrafetany ny Salamo faha-34 (vakio ny fiandohan’io salamo io).Soa ihany fa Andriamanitra be famindrampo ny Andriamanintsika ka manaiky hamonjy antsika amin’ny fomba toa adaladala eo imasontsika olombelona aza.

[12/08/18]   Mofonaina Sabotsy 08 Desambra 2018.

1 Samoela 20.5-23

Zava-dehibe ny firahalahiana sy ny fifankatiavana .Ilaina hatsaraina sy hamafisina mandrakariva izany fa antoka sy fototry ny fandovana fiainana mandrakizay ka:

1-Ifampitondrana

Tombotsoa ifampizarana ny fifankatiavana fa tsy ikatsahana soa ho an’ny tena :mifanampy, mifamonjy ary tsy mifanafinafina,indrindra amin’ny zava-tsarotra hifampaherezana sady tsy hifanalana baraka (Rom12.9-10).Mitaky fifampitokisana ny fitiavana,raha tsy izany mahatonga fahafatesana.

2-Aorina ao amin’ Andriamanitra

Ny fitiavan’ Andriamanitra no marina , madio , masina ary feno tanteraka. Fitiavana ao amin’i Jesoa mahafoy ny zavatra rehetra (aina) ho an’ny tiavina.Tsy fitiavana madio ny fifankatiavana tsy hanasana an’ Andriamanitra ho vavolombelona(and 23). Ny fitiavana an’ Andriamanitra no mampifankatia. Mafy sy matanjaka ka tsy ho levona mandrakizay ny fitiavan’ Andriamanitra(Jer 33.3).Mifamitaka sy mifampihatsaravelatsihy ny mihoatra izany.

[12/07/18]   Mofonaina Zoma 07 Desambra 2018.

1 Samoela 19.19-24; 20.1-4

1-Mifofo ny an’i Davida i Saoly

Intelo naniraka olona hisambotra an’i Davida izy , nefa tsy nahomby. Tsy nahavelona eritreritra azy izany fanakanan’ Andriamanitra ny teti-dratsiny izany , fa mbola lasa ihany koa izy tenany . Tsarovy fa misisika mafy hamely antsika ny fahavalontsika . Aoka anefa hatoky isika fa « Raha Andriamanitra no momba antsika iza ny hahatohitra antsika ? » (Rom 8.31).

2-Manova ny zava-dratsy sainin’ny olona ny Tompo

Mahalala am-po tsy miloaka Andriamanitra ary afaka mandrava sy manafoana ny fikasan-dratsy rehetra hamonbjeny ny olony . Na dia i Saoly voalaza tany aloha fa nialan’ny Fanahy masina aza dia niasan’ny Fanahy masina indray eto hahafoana ny asa ratsiny (1 Sam 19.19-24). Fantaro àry fa hain’ Andriamanitra hahodina hahasoa ny mpanompony na ny teti-dratsin’ny fahavalo aza.

3-Aza mamoy fo

Na dia nanao izay hahafaty an’i Davida aza i Saoly , i Jonatana kosa raiki-pitia tamin’iDavida.Tena fampaherezana izany , fa na fofoina noho ny maha- olon’ Andriamanitra aza ianao ,misy mandrakariva ny hafa , tena olon’ Andriamanitra koa, tia sy vonona hanasoa anao .

[12/07/18]   « Ray ô, na dia teo aza, ary na dia mbola eo aza fa tsy mbola lasa, ny zava-mangidy avelanao hihatra amiko, ary nekeko noho ny sitraponao ; na dia eo aza ny fijaliana iaretako ary hanapitra ny aiko, dia matoky Anao hatramin’ny farafofonaiko aho. Matoky aho fa mbola raiko Ianao. Matoky aho fa mbola tia ahy Ianao. Matoky aho fa tsy midika ho fanarianao ahy mandrakizay akory ny zava-mitranga ankehitriny ! Fa na dia eo aza ireny rehetra ireny, zavatra iray loha ihany no fantatro : RAIKO IANAO ! »

Irako Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina

♥♥♥ TSY AMPIANA FANAZAVANA FIRY FA MAZAVA NY TENIN'NY TOMPO ♥♥♥

«Aza mitsara, mba tsy hotsaraina ianareo.»
— Matio 7:1

#satria:

«Tsy misy marina na dia iray akory aza.»
— Romana 3:10

#ary_indrindra_indrindra:

«Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao.»
— Jaona 3:17

... koa raha misy namana solafaka:

«Mifampivavaha, mba ho sitrana ianareo».
— Jakoba 5:16

Tsindrio ny "Partager" raha naharesy lahatra anao, na fantatrao fa hanampy ny namanao ireto Teny ireto!

[12/06/18]   Mofonaina Alakamisy 06 Desambra 2018.

1 Samoela 19.1-18

Mifanohitra tanteraka i Saoly sy i Jonatana zanany.

1-Saoly :

lehilahy tsara laza sy nandresy lahatra fatratra an’ Andriamanitra teo amin’ny toetra sy finoana ary fitondrantena izy (1 Sam 9.2,10.1-11) teo am-boalohany .Ny ankamaroan’ny olona anefa rehefa nomena na nahazo fahefana dia tsy mety na manaiky ho fehezin’ Andriamanitra sy ny teniny ka mihevi-tena ho zavatra sy feno fiavonavonana. Latsaka tamin’izany i Saoly ,izay nodimbiasan’ireo mpitondra sasany maro nandritra ny taonjato maro mandraka ankehitriny. Tanjony :handringana sy hamotika izay rehetra manohitra azy. Mpahazo antsika koa izany indrindray eo amin’ny sehatra tànantsika hanilihana ny hafa.

2-Jonatana:

Sakaiza tonga hatramin’ny fanolorantena izy (1Sam 18.4,19.2). Nanao sorona ny ainy hanitsy sy hananatra ny rainy (and4-5), ary hiaro sy hampahery an’i Davida (and2-3). Mila mifananatra sy mifanitsy manko ny zanaka sy ray aman-dreny amin’izay toetra ratsy rehetra mitranga , ka tsy hifampijery arina an-tava, na hifanao hena-maso fa Andriamanitra tsy mizaha tavan’olona amin’izay ratsy , ary miantra sy mamindra fo amin’izay rehetra mpampihavana (Rom 14.19)

«Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no hahatohitra antsika?»
— Romana 8:31

[12/05/18]   Mofonaina Alarobia 05 Desambra 2018.

1 Samoela 18 .10-30

Misy fombateny telo miverimberina mampieritreritra eto:

1-« Ary i Saoly natahotra an’i Davida » (and12,15,29)

Ny tora-defona nataon’i Saoly sy ny nandefasany azy ho mpitari-tafika mba ho faty any ary ny tetika hanome azy ny zanany vavy ho vady ka hitakiana mariky ny fahafatesan’ny Filistina 100 lahy mba hahafaty azy amin’ny ady atao any , dia vokatry ny tahotra an’i Davida avokoa. Tadidio fa matahotra anao olon’ Andriamanitra ange ny fahavalonao e!

2-I Jehovah nomba an’i Davida » (and12,14,28)

Io no tsiambaratelon’ny hery sy ny fahombiazan’i Davida ka nahatonga an’i Saoly hatahotra mafy azy . Niandany taminy ny Tompo . Fa marina tokoa ilay hoe: »Raha Andriamanitra no momba antsika,iza no hahatohitra antsika? » (Rom 8.31) . Tsarovy fa efa toky nomen’i Jesoa antsika koa izany (Mat 28.20).

3-« Ary i Davida dia hita hendry » (and 14,15)

Antony iray lehibe nahatonga an’i Saoly hatahotra an’i Davida koa ny fahendreny tamin’izay rehetra nataony . Tsy hita izay hanakianana azy. Nahomby sy nandresy izy . Tonga tia azy ny olom-peheziny . Mivavaha mba hananantsika mpitondra toy izany: feno fahendrena noho ny finoany ny Tompo ka na fofoina ho faty aza, mijoro ihany!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Fihirana FFPM 691

Address


Tsarafaritra, Tsimbazaza
Antananarivo
101
Other Religious Centers in Antananarivo (show all)
Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra
67ha
Antananarivo, 101

Adresse: Ankasina 67H. Tel:033.41.886.76/034.28.021.54 Alahady maraina 9H/Hariva 3H. Alarobia Hariva @ 3H. Mana maraina 6H-7H. Hariva Mpandresena: 6-7

SVM Belanitra SVM Belanitra
Belanitra
Antananarivo

Izahay RFbi dia manentana sy mitaona anareo Sakaiza namana rehetra mba hifady sy hiady amin'izay mety ho fanao ratsy rehetra.

Eglise Evangélique Foi & Guérison Eglise Evangélique Foi & Guérison
Fiangonana Finoana Sy Fanasitranana - Andrefan'Ambohijanahary
Antananarivo, 101

Fiangonana Finoana sy Fanasitranana

FJKM Ambohitantely FJKM Ambohitantely
FJKM Ambohitantely
Antananarivo, 101

Taranak'i Rainitrena, Andriamahery, Pasteur Andrianony, Frank Rasoamanana

FJKM Ambohimanjaka Tranovato Fitiavana FJKM Ambohimanjaka Tranovato Fitiavana
Ambohimanjaka Manjakandriana
Antananarivo

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara

FJKM Ilanivato Misionera FJKM Ilanivato Misionera
Ilanivato
Antananarivo, 101

Fiangonana Tana City Centre Analakely Fiangonana Tana City Centre Analakely
Immeuble Shoprite Analakely 2 Eme Etage
Antananarivo, 101

TANA CITY CENTRE ANALAKELY DIA MISY, MBA HO TARA-PAHAZAVAN’I KRISTY ETO ANTANANARIVO INDRINDRA INDRINDRA, MBA HAMPANAKOAKO NY FILAZANTSARA TOKANA

Ziona FJTSa7 Ziona FJTSa7
Ambohimamory
Antananarivo, 102

Zanaka sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesosy Kristy. (Apokalypsy 12 :17, Apokalypsy 14:12)

EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy
Itaosy, Antananarivo, Madagascar
Antananarivo, 102

École-Église située à Madagascar, Diocèse de Tananarive, District d'Avaratsena

FJKM Tranovato Ambatonakanga FJKM Tranovato Ambatonakanga
Ambatonakanga
Antananarivo, 101

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara Sinodam-paritany Iarivo Avaradrano Fitandremana Ambatonakanga

Ziona FJTSa7 actus Ziona FJTSa7 actus
Ambohimamory
Antananarivo, 102

Fihavaozana Karismatika Katolika  Fiombonana  - R C C Fihavaozana Karismatika Katolika Fiombonana - R C C
Ankadisoa
Antananarivo, 101

Lien de communication entre les groupes charismatiques de Madagascar