Fifohazana Fjkm Ambodifiakarana Famonjena

Fifaliana ho an'ny mpikambana ao amin'ny SAFIF na Sampana Fifohazana avy ao amin'ny FJKM Ambodifiakarana Famonjena ny mizara ny Soratra Masina ho anao!

Mission: Mizara sy mitory ny Filazantsaran'i Jesoa Kristy!

«Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.»
‭‭— Matio‬ ‭10:8‬ ‭

«Fenoiny fahasambarana ny fiainako, ka tanora sy matanjaka toa voromahery aho.»
‭‭— Salamo‬ ‭103:5‬ ‭DIEM‬‬

«Fa ny famonjena ny marina dia avy amin’i Jehovah; Fiarovana mafy ho azy amin’ny andro fahoriana Izy.»
‭‭— Salamo‬ ‭37:39‬ ‭

«Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy».
— Salamo 121:7

«Izay maneso ny mahantra, manala baraka izay nanao azy; ary izay mifaly amin’ny fahorian’ny sasany tsy ho afa-maina tsy akory.»
‭‭— Ohabolana‬ ‭17:5‬ ‭

«Arovy ny fanahiko, ka vonjeo aho; Aoka tsy ho menatra aho, fa mialoka aminao.»
‭‭— Salamo‬ ‭25:20‬ ‭

«Aoka hanjaka ao am-ponareo ny fiadanana omen’i Kristy, fa ho amin’izany fiadanana izany no niantsoan’Andriamanitra anareo hitambatra ho tena iray; ary aoka ho feno fisaorana an’Andriamanitra ianareo.»
‭‭— Kolosiana‬ ‭3:15‬ ‭DIEM‬

«Hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao.»
‭‭— Efesiana‬ ‭5:16‬ ‭

«Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany.»
‭‭— Asan’ny Apostoly‬ ‭1:8‬ ‭

«Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa, raha iharan’ny fakam-panahy samy hafa hianareo. »
‭‭— Jakoba‬ ‭1:2‬ ‭

«Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo.»
‭‭— Hebreo‬ ‭12:14‬ ‭

«Ny olona mpampisara-bazana dia anaro indray mandeha sy fanindroany; ka rehefa tsy laitra anarina, dia ialao.»
‭‭— Titosy‬ ‭3:10‬ ‭DIEM‬‬

«Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony hotandremana; Fa avy ao aminy no ihavian’ ny aina.»
‭‭— Ohabolana‬ ‭4:23‬ ‭

«Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko. dia tanterahina amin'ny fahalemena».
— 2 Korintiana 12:9

FFPM 449 – ‘Njay reko Tompo ô!

1. ‘Njay reko Tompo ô!
‘Njay re ny feonao
Miantso ahy Hianao
hankany Kalvary;

Fiv : Tompo lehibe!
Raiso aho e;
Mba sasao ny ranao soa
Izay tao Kalvary.

«Manamasìna azy amin’ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana.»
‭‭— Jaona‬ ‭17:17‬ ‭

«Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak’Andriamanitra; ary izay rehetra tia Izay niteraka dia tia izay naterany koa.»
‭‭— 1Jaona‬ ‭5:1‬

«Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy.»
— Romana 5:8

«Koa amin’izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra.»
‭‭— Matio‬ ‭5:48‬ ‭

«Fa hianareo, ry rahalahy, aza ketraka amin’ny fanaovan-tsoa.»
‭‭— 2Tesaloniana‬ ‭3:13‬ ‭

«Izaho efa handeha amin’ny làlan-kalehan’ny tany rehetra; koa mahereza hianao, ary misehoa ho lehilahy.»
‭‭— 1MPANJAKA‬ ‭2:2‬ ‭

«Indro, Andriamanitra no famonjena ahy; dia hatoky aho, fa tsy mba hatahotra; Fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy Izy.»
— Isaia 12:2

«Ny Anjelin’i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy Ka mamonjy azy.»
‭‭— Salamo‬ ‭34:7‬ ‭

Irako Andriamahazosoa Ammi

Tompo ô,
Mialoha ny hitsanganako
Hanao ny anjara fanompoako
Eo anivon’ny Fiangonana:
Ampandroy ao anaty rano
Mafanan’ny fibebahana aho:
Dia fafao amin’ny lamba famaohan’
Ny famelana avy Aminao;
Vao hampiditra amin’izay
Ny atin’ankanjon’ny fahamasinana;
Sy hiakanjo ny fitiavana
Ary hikiraro ny fahavononana,
Dia handeha mavitribitrika,
Amin’ny fifalian’ny olona
Ankasitrahanao,
Hampandroso ny Fiangonana
Amin’ny zara fanompoako
Tsy hihatsaravelatsihy,
HO VONINAHITRAO IRERY!

Ammi

«Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.»
‭‭— Hebreo‬ ‭13:8‬

«Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony.»
— ‭‭Filipiana‬ ‭1:21‬ ‭

«Mifandefera, ka mifamelà heloka hianareo, raha misy manana alahelo amin’ny sasany; tahaka ny namelan’ny Tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa.»
‭‭— Kolosiana‬ ‭3:13‬ ‭

«Jehovah ô, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko.»
‭‭— Salamo‬ ‭116:4‬ ‭

« Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo.»
‭‭— Matio‬ ‭5:44‬

«Koa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo.»
‭‭— Jaona‬ ‭8:36‬ ‭

«Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.»
‭‭— Jaona‬ ‭16:33‬ ‭

[05/08/19]   🎵🎶 FFPM 444 – Ry Raiko feno antra 🎵🎶

1. Ry Raiko feno antra!
Inty ny zanakao,
Ny foko dia mahantra
Raha lavitra aminao;
Fa tany karankaina
Izao tontolo izao
Ka reraka ny aina
Mihataka aminao.

Fiv : Ry Raiko feno antra!
Inty ny zanakao,
Ny foko dia mahantra
Raha lavitra aminao.

2. Nivezivezy aho
Nikaro-java-tsoa,
Izay rehetra hita
Nandramana avokoa;
Nandany taona maro
Nanaran-tsitrapo,
Kanefa tsy nahazo
Izay mahafa-po.
Ry Raiko feno antra!, sns…

3. Mamitaka mihitsy
Izao tontolo izao,
Ny mamy dia mangidy,
Izay tena soa tsy ao;
Koa aza mba adalainy
Intsony re, ny fo!
Andeha mba ho hendry
Hatramin’ny anio.
Ry Raiko feno antra!, sns…

4. Ry Jeso, Mofon’aina
Sy ranon’aina koa
Hianao no mahatony
Izay filan’ny fo;
Hianao no mahavoky
Hianao no manome
Izay irin’ny foko,
Dia hasambaram-be
Ry Raiko feno antra!, sns…

«Ary aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy hianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’i Kristy.»
‭‭— Efesiana‬ ‭4:32‬ ‭

«Mangetaheta an’Andriamanitra ny fanahiko, dia Andriamanitra velona; Rahoviana no ho tonga aho ka hiseho eo anatrehan’Andriamanitra?»
‭‭— Salamo‬ ‭42:2‬ ‭

«Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany.»
‭‭— Jeremia‬ ‭29:11‬ ‭

«Fa mahatoky ny Tompo, Izay hampahery sy hiaro anareo tsy ho azon’ny ratsy.»
‭‭— 2Tesaloniana‬ ‭3:3‬ ‭

«Jehovah, Tompon'ny maro ô, sambatra izay olona matoky Anao.»
‭‭— Salamo‬ ‭84:12‬ ‭

«Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be.»
‭‭— Isaia‬ ‭40:29‬

«Tsara ny mialoka amin'i Jehovah Noho ny mialoka amin'ny olona.»
‭‭— Salamo‬ ‭118:8‬ ‭

«Mahareta amin'ny fivavahana, ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana.»
‭‭— Kolosiana‬ ‭4:2‬

Irako Andriamahazosoa Ammi

Raha hoy isika: Manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. (1 Jaona 1:6)

«Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomàna hanao izay mahamendrika eo imason'ny olona rehetra.»
‭‭— Romana‬ ‭12:17‬ ‭

«Misy mihambo ho manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona; Misy kosa mody malahelo, nefa manana harena be.»
— Ohabolana 13:7

«Anio, raha hihaino ny feony ianareo Aza manamafy ny fonareo».
— Hebreo 4:7

«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»
— Eksodosy 14:14

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Antananarivo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Fihirana FFPM 691

Address


Tsarafaritra, Tsimbazaza
Antananarivo
101
Other Religious Centers in Antananarivo (show all)
Fiangonana Tana City Centre Analakely Fiangonana Tana City Centre Analakely
Immeuble Shoprite Analakely 2 Eme Etage
Antananarivo, 101

TANA CITY CENTRE ANALAKELY DIA MISY, MBA HO TARA-PAHAZAVAN’I KRISTY ETO ANTANANARIVO INDRINDRA INDRINDRA, MBA HAMPANAKOAKO NY FILAZANTSARA TOKANA

SVM Jerosalema Vaovao Belanitra SVM Jerosalema Vaovao Belanitra
Belanitra
Antananarivo

Izahay RFbi dia manentana sy mitaona anareo Sakaiza namana rehetra mba hifady sy hiady amin'izay mety ho fanao ratsy rehetra.

EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy EKAR Md Joany XXIII Avaratsena Itaosy
Itaosy, Antananarivo, Madagascar
Antananarivo, 102

École-Église située à Madagascar, Diocèse de Tananarive, District d'Avaratsena

Ziona FJTSa7 Ziona FJTSa7
Ambohimamory
Antananarivo, 102

Ziona FJTSa7 est une église chrétienne fondée selon l’appel de Dieu par l’Apôtre Benjamina. Sa mission se traduit par le prêche de la Vérité biblique.

FJKM Tranovato Ambatonakanga FJKM Tranovato Ambatonakanga
Ambatonakanga
Antananarivo, 101

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara Sinodam-paritany Iarivo Avaradrano Fitandremana Ambatonakanga

FJKM Soanierana FJKM Soanierana
Rue Alidy
Antananarivo, 101

« Miderà Azy nohon’ny asany lehibe fa asany isika voaforona tao amin’I Kristy Jesoa, mba hanao asa tsara. » Sal. 150:2a Efes. 2:10a

Ecole du Dimanche Andohalo Ecole du Dimanche Andohalo
Paroisse Internationale FJKM Andohalo
Antananarivo, 101

Fiangonan'Ny Finoana -faith international Fiangonan'Ny Finoana -faith international
Roxy Antaninarenina
Antananarivo, 101

FJKM Ilanivato Misionera FJKM Ilanivato Misionera
Ilanivato
Antananarivo, 101

FJKM Ambohitantely FJKM Ambohitantely
FJKM Ambohitantely
Antananarivo, 101

Taranak'i Rainitrena, Andriamahery, Pasteur Andrianony, Frank Rasoamanana

Eglise Evangélique Foi & Guérison Eglise Evangélique Foi & Guérison
Fiangonana Finoana Sy Fanasitranana - Andrefan'Ambohijanahary
Antananarivo, 101

Fiangonana Finoana sy Fanasitranana

Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra Fiangonana PARKA Filadelfia Zanakandriamanitra
67ha
Antananarivo, 101

Adresse: Ankasina 67H. Tel:033.41.886.76/034.28.021.54 Alahady maraina 9H/Hariva 3H. Alarobia Hariva @ 3H. Mana maraina 6H-7H. Hariva Mpandresena: 6-7