The Catholic Church in Iceland

Catholic Church in Iceland

Kaþólska kirkjan á Íslandi

World Youth Day in Reykjavik 2018

Heimsæskulýðshelgin í Reykjavík - 2018 - World Youth Day in Reykjavik

A beautiful day, yesterday on Good Shepherd Sunday, as 14 young people received the Sacrament of Confirmation in the Church of St. John Paul II in Ásbrú. Congratulations 🌷🌼🌷

Pastoral Letter of Bishop David
For Good Shepherd Sunday, 22 April 2018
(In Polish below)

Dear Brothers and Sisters,
Everyone knows that the Sunday today is called Sunday of the Good Shepherd, and it is also the Sunday when we pray for vocations to the Church’s work as nuns, monks and priests, who want to work in the Catholic Church in Iceland and come from the Icelandic society.
I was recently sent to a conference in Fatima in the name of our Bishops’ Conference, together with bishops from Europe and Africa. Of course, I visited all the places where Mary appeared to the three children, Lucia, Frans and Jacinta. It was such a deep and great experience that at the same time I need to discuss vocations, I cannot stay quiet about this experience and have to discuss it too. These two points are really well connected.
What happens to the person whom God calls? Normally he or she knows nothing, or very little about it. The person asks, “Is this really God calling me?” This was very similar regarding the children in Fatima. First, an Angel came three times to them and they could not tell anything about him except that he was very beautiful and seemed to be made out of glass. And when Virgin Mary appeared to them, they had no idea who she was, and just spoke of a very beautiful woman. “The beautiful lady invited us to come here regularly and pray the Rosary.” And that is how it is, the person who is called does not always know how the vocation works. There is no need to have many words about it, but it is still good to have someone with whom one can discuss the calling. For the children in Fatima those were their parents and priests. And that might also apply to others, talking to someone we trust, such as a parent or a priest.
Thus, the seeds of a calling start to grow in our hearts. But we are not strong enough at the outset to do all that we are asked to do. The Angel said to the children, “You should pray daily for the conversion of sinners and say 50 times, the Hail Mary-prayer” (i.e. the whole Rosary). The children were not very good at praying, and they just said 50 times: “Hail Mary,” and then continued playing!
But with them, their calling to pray for the sinners gradually developed, and they also understood that they should pray the whole Rosary. The same can be said about our own vocation, it must have time to develop and then we will understand that it is not just a flimsy idea, but a calling for the whole life.
Of course, we can get into difficulties. We can call that a “test”. That is how it was with the children too. The freemasons knew that the children always had to be in Fatima on the 13th of the month to pray, and there Virgin Mary appeared to them. So, they put the children in jail on the 13th of August, and what happened? The children could not go the place of apparition in Fatima, but Our Lady did not appear on the 13th but on the 19th of August, when the children were released from prison, and then she appeared to them as if nothing had happened. God always finds a way to protect our calling.
Dear Brothers and Sisters, dear young people, do not fear to answer God’s call. We do not respond perfectly at the beginning but are on the right track. With confidence, we put our calling into the hands of Virgin Mary. The experience of many Portuguese who come to Fatima in their thousands can be of great assistance to us. Many of them do not even attend Church regularly, and one of them explained why he is does not go to Church regularly, but still goes to Fatima. He said, “I do not even know my parish priest by name and am not sure if he cares for me. But I like coming to Fatima because I am convinced that Virgin Mary is always waiting for me like a good Mother who loves me.”
Brothers and Sisters, an old saying says, “The best beginning is to begin.” Do not fear to begin, even if we do not know whether it is right or not, whether the calling is from God, etc. Just start with confidence and God will help us to follow our calling. Mary, the mother of all vocations, pray for us.

Bishop David
--------
List pasterski biskupa Dawida
na Niedzielę Dobrego Pasterza, 22 kwietnia 2018 r.

Drodzy Bracia i Siostry!
Wszyscy wiedzą, że dzisiejsza niedziela jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest ona także niedzielą modlitwy o powołania zakonne i kapłańskie, szczególnie w Kościele katolickim na Islandii.
Niedawno zostałem wysłany w imieniu naszej Konferencji Biskupów na sympozjum w Fatimie, w którym uczestniczyli także inni biskupi z Europy i Afryki. Oczywiście odwiedziłem wszystkie miejsca, w których Maryja objawiła się trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Było to tak głębokie i wspaniałe przeżycie, że jednocześnie muszę Wam powiedzieć o powołaniach. Nie mogę przemilczeć tego doświadczenia, ponieważ te dwa punkty są ze sobą mocno związane.
Co dzieje się z osobą powołaną przez Boga? Często powołani nie wiedzą nic lub wiedzą bardzo mało o samym powołaniu, więc zadają pytanie: „Czy to naprawdę Bóg mnie powołuje?” Bardzo podobnie było w przypadku dzieci z Fatimy. Po pierwsze, trzykrotnie przyszedł do nich anioł, a oni mogli powiedzieć o nim tylko tyle, że był piękny i wydawał się być zrobiony ze szkła. Kiedy znów ukazała im się Maryja Dziewica, nie mieli pojęcia, kim ona jest. Mówili o niej tylko jak o bardzo pięknej kobiecie: „Piękna Pani zaprosiła nas, abyśmy regularnie przychodzili tu i odmawiali różaniec”. I tak właśnie jest z powołaniem. Osoba, która jest powołana, nie zawsze wie, jak rozpoznać powołanie. Nie trzeba wiele mówić na ten temat, ale dobrze jest mieć kogoś, z kim można na ten temat porozmawiać. Dla dzieci z Fatimy byli to ich rodzice i kapłani. Może to oczywiście również dotyczyć innych osób, którym ufamy.
Tak więc ziarna powołania zaczynają rosnąć w naszych sercach. Ale na samym początku nie jesteśmy wystarczająco silni, aby zrobić wszystko, o co Bóg nas prosi. Anioł powiedział do dzieci: „Powinnyście modlić się codziennie o nawrócenie grzeszników i powiedzieć 50 razy, modlitwę Zdrowaś Maryjo (tj. cały różaniec). Dzieci nie były zbyt zaawansowane w życiu modlitewnym i powiedziały po prostu 50 razy Zdrowaś Mario, a następnie kontynuowały zabawę!
Ale stopniowo zaczęło się w nich rozwijać także powołanie do modlitwy za grzeszników i zrozumiały, że powinny jednak odmawiać cały Różaniec. To samo można powiedzieć o naszym własnym powołaniu, które musi mieć czas na rozwój. Z czasem zrozumiemy, że nie jest to tylko nasz nietrwały pomysł, ale powołanie na całe życie.
Oczywiście mogą pojawić się trudności, które możemy nazwać pewnym „testem”. Tak właśnie stało się ze wspomnianą trójką dzieci. Masoni wiedzieli, że muszą być one w Fatimie 13 dnia miesiąca, aby się modlić i że ukaże im się Maryja Panna. Dlatego 13 sierpnia wsadzili je do więzienia. Co się wtedy wydarzyło? Dzieci nie mogły udać się na miejsce objawień w Fatimie, toteż Matka Boża nie pojawiła się 13, ale 19 sierpnia, kiedy dzieci zostały już wypuszczone z więzienia. Następnie ukazywała im się dalej, jak gdyby nic się nie stało. Bóg więc zawsze znajduje sposób, aby chronić nasze powołanie.
Drodzy Bracia i Siostry, droga młodzieży, nie obawiajcie się odpowiedzieć na Boże wezwanie. Na początku może nie odpowiadamy w sposób doskonały, ale jesteśmy jednak na dobrej drodze. Z ufnością powierzmy nasze powołanie w ręce Matki Bożej. Doświadczenie tysięcy Portugalczyków, którzy przybywają do Fatimy, może nam bardzo pomóc. Wielu z nich nie chodzi nawet regularnie do kościoła, a jeden z nich wyjaśnił, dlaczego nie chodzi regularnie do kościoła, ale nadal jedzie do Fatimy. Powiedział: ”Nie znam nawet mojego proboszcza po imieniu i nie jestem pewien, czy się o mnie troszczy. Ale lubię przyjeżdżać do Fatimy, ponieważ jestem przekonany, że Maryja Panna zawsze czeka na mnie jak dobra Matka, która mnie kocha.”
Bracia i siostry, pewne stare powiedzenie mówi: „Najlepszym początkiem jest zacząć.” Nie bójmy się zaczynać, nawet jeśli nie wiemy, czy to jest dobre, czy nie, czy powołanie pochodzi od Boga, itd. Zacznijmy w sposób zdecydowany, a Bóg pomoże nam podążać za naszym powołaniem. Maryjo, matko wszystkich powołań, módl się za nami.

Biskup Dawid

Conference on the circumcision of boys

Livestream from the Conference on the circumcision of boys - held by the Interfaith Forum in Iceland, on April 17th, 2018.

[04/13/18]   PRESS RELEASE April 12, 2018
Conference on the circumcision of boys
to be held in Reykjavík, Iceland, on April 17, 2018

The Inter-Faith Forum of Iceland, an informal group of 17 religious organizations registered in Iceland for the promotion of interreligious dialogue, has organized a conference to be held at the Nordic House in Reykjavík, Iceland, on Tuesday April 17th from 13:00 to 17:00. The topic of discussion is the circumcision of boys. Prominent speakers from Iceland and abroad representing the local political arena and the Jewish and Muslim local and worldwide communities will participate. There will be representatives from other religions and members of the medical profession.

The circumcision of boys has become a highly contested issue after 7 members of the Icelandic Parliament presented recently a bill criminalizing the circumcision of boys with the penalty of up to six years imprisonment.

The conference aims to give to the interested parties involved an opportunity to listen to each other and express publicly their opinions and concerns with due regard to human rights and the freedom of religion.

The conference will be held in English and is open to everyone.

List of speakers

Dr. Ólafur Þór Gunnarsson MD, Member of the Parliament of Iceland, Co-Sponsor of the bill on ban of circumcision

Salvör Nordal, Children's Ombudsman of Iceland

Rabbi Moché Léwin, Vice-President of the European Conference of Rabbis

Mr. Yaron Nadbornik, President of the Council of Jewish Congregations in Finland, representing the Nordic Jewish Communities' Council of Presidents

Chief Rabbi Jair Melchior, representing the Jewish Community in Denmark and the Committee of the Orthodox Rabbis in Scandinavia

Rabbi Ute Steyer, representing the Jewish Community of Sweden

Mr. Jonathan Arkush, President of the Board of Deputies of British Jews

Imam Ahmad Seddeeq, MA degree in Islamic Studies from Al-Azhar University, Representative of the Islamic Cultural Center of Iceland

Chief Imam Sayed Ali Abbas Razawi, representing the Scottish Ahlul Bayt Society

Adam Anbari, representing the Islamic Foundation of Iceland

Mr. Atik Ali, President of the Islam Congregation of Finland, representing Finland's Muslim Network

Dr. Baldur Tumi Baldursson, Chief Medical Doctor in skin and venereal desease at the National Hospital, Reykjavík

Dr. Ty B. Ericksson, MD FACOG FPMRS Obstetrician / Gynecologist, Pelvic Reconstructive Surgeon. USA

Sveinn Svafarsson, representing Intact Iceland organization

Prof. Dr. Bernard Lobel, Urologist, former Chief Doctor at the hospital of Rennes, France

Fr. Heikki Huttunen, General Secretary of CEC (Conference of European Churches)

Dr. Elizabeta Kitanovic, Human Rights Executive Secretary of CEC

Mgr. Duarte da Cunha, General Secretary of CCEE (Council of Bishops' Conferences of Europe)

Moderator of the conference: Margrét Steinarsdóttir, Director of the Icelandic Human Rights Centre

Further contact: Jakob Rolland, Catholic priest, Chairman of the Inter-Faith Forum of Iceland, Hávallagata 14, 101 Reykjavík, Iceland. Tel. +354–552 5388 / +354–824 1464. E-mail: catholica@catholica.is

These wooden Postcards were produced to commemorate the 50th anniversary of the Diocese of Reykjavik.
They are sold in the churches in Iceland.
HAPPY ANNIVERSARY!

worldmeeting2018.ie

World Meeting of Families 2018 - WMOF

Pope Francis will be attending the 9th World Meeting of Families,which takes place in Ireland from August 21st to 26th, 2018!
Theme 'The Gospel of the Family: Joy for the World'
Further information and registration on: https://www.worldmeeting2018.ie/en/

worldmeeting2018.ie

BINGO will be held by the Choir of the Cathedral of Christ the King in Landakot on Wednesday, April 11, 2018 at 19.30 in the parish hall at Hávallagata 16

Cards:
1 card: 300 kr.
4 cards: 1000 kr.
Coffee and cakes 700 kr.
We do not accept credit cards
The proceeds of the sale passes to the church choir.
All are welcome!

Divine Mercy Sunday - April 8, 2018
Adoration of the Blessed Sacrament from 3.00 pm to 5.30 pm
Also opportunity for confessions during most of this time.

drive.google.com

Kirkjubladid-mars-apríl-2018.pdf

The Church Paper "Kaþólska kirkjublaðið" for March and April 2018 has been published!

drive.google.com

World Youth Day Iceland 2018

A video from World Youth Day in Reykjavík, Iceland - March 24-25, 2018 :-)

Holy Week Ceremonies & Easter Masses 2018
Christ the King Cathedral

Tuesday, March 27
Chrism Mass: 6 p.m.

Holy Thursday, March 29
The Mass of the Lord's Supper: 7.00 p.m.

Good Friday, March 30
Collection for the Holy Land
Stations of the Cross in Icelandic: 11:00 a.m.
Commemoration of the Lord´s Passion: 3:00 p.m.
Commemoration of the Lord´s Passion, in Polish: 6:00 p.m.

Saturday, March 31
Food Blessing for Easter, at 11:00, 11:30, 12:00 & 12:30.

Easter Vigil: 10:00 p.m.

Easter Sunday, April 1
Mass in Polish: 6:00 a.m.
Solemn Mass: 10:30 a.m.
Mass in Polish: 1:00 p.m.
Mass in Slovakian: 3:00 p.m.
Mass in English: 6:00 p.m.

Easter Monday, April 2
Mass: 10:30 a.m.
Mass in Polish: 1:00 p.m.
Mass: 6:00 p.m.

Sunday, April 8. - Divine Mercy Sunday
Mass in Polish: 8:30 a.m.
Mass in Icelandic: 10:30 a.m.
Mass in Polish: 1:00 p.m.
Mass in English: 6:00 p.m.

Who is St. Thorlac to you?

ccee.eu

15.03.2018 - Christians, Jews, Muslims concerned by Iceland circumcision proposal

CCEE-CEC Joint Statement
Christians, Jews, Muslims concerned by Iceland circumcision proposal

ccee.eu CCEE-CEC Joint Statement Christians, Jews, Muslims concerned by Iceland circumcision proposal 15 March 2018 It is with great concern that Christian, Jewish and Muslim organisations in Europe take note of a proposal tabled in the Icelandic parliament Althing to ban non-medically indicated circumcisio...

Pope Francis ‘24 Hours for the Lord’ Adoration in the Cathedral of Christ the King in Landakot from 7 pm. Friday, March 9th to 6 pm. Saturday, March 10th.
Confession times on Friday March 9th, 7-8 pm. (Fr. Piotr and Fr. Edwin) and 8-9 pm. (Fr. Patrick)

Holy Week Ceremonies & Easter Masses 2018
Christ the King Cathedral

Palm Sunday, March 25 (Lenten Collection)

Mass: 10:30 a.m.

Mass in Polish: 8:30 a.m. and 1.00 p.m.

Mass in English: 6:00 p.m.

Tuesday, March 27

Chrism Mass: 6 p.m.

Holy Thursday, March 29

The Mass of the Lord's Supper: 7.00 p.m.


Good Friday, March 30

Collection for the Holy Land

Stations of the Cross in Icelandic: 11:00 a.m.

Commemoration of the Lord´s Passion: 3:00 p.m.

Commemoration of the Lord´s Passion, in Polish: 6:00 p.m.


Saturday, March 31

Food Blessing for Easter.

Easter Vigil: 10:00 p.m.

Easter Sunday, April 1

Mass in Polish: 6:00 a.m.

Solemn Mass: 10:30 a.m.

Mass in Polish: 1:00 p.m.

Mass in English: 6:00 p.m.


Easter Monday, April 2

Mass: 10:30 a.m.

Mass in Polish: 1:00 p.m.

Mass: 6:00 p.m.


Sunday, April 8. - Divine Mercy Sunday

Mass in Polish: 8:30 a.m.

Mass in Icelandic: 10:30 a.m.

Mass in Polish: 1:00 p.m.

Mass in English: 6:00 p.m.

“Iceland and the Vatican - Church and Society“
Tomorrow, Wednesday, March 7th, Archbishop James Patrick Green Apostolic Nuncio of the Nordic Countries, will give a lecture in the University of Iceland's Religious Research Council.
The title of the lecture is “Iceland and the Vatican - Church and Society“.
The lecture will be held in room 229 in the main building and begins at 10:00 am.
All are welcome

At the University Concert on Wednesday, March 7th, at 12:30‒13:00, in the Chapel in the University´s main building, Catherine Maria Stankiewicz , cello, Hafdís Vigfúsdóttir , flute, Sólrún Franz­dóttir Wechner, harpsichord and Hildigunnur Einarsdóttir, mezzo-soprano, offer compositions by Þorkell Sigur­björnsson, Karólína Eiríks­dóttir and for the first time, new compositions by Ingibjörg­ Ýr Skarp­­héðins­dóttir and Una Svein­bjarnar­­­dóttir.

The concert begins at 12.30. Entry is FREE.
Tónleikanefnd Háskóla Íslands

The Pope Video

Pope Francis’ prayer intention for March:
Evangelization – Formation in Spiritual Discernment
That the Church may appreciate the urgency of formation in spiritual discernment, both on the personal and communitarian levels.

In the midst of all the things we hear and the messages that we get, we must learn how to discern what Christ is asking. To do this, we must have good formation based on discerning the voice of the Lord. From the Pope's Worldwide Prayer Network - Apostleship of Prayer: www.popesprayer.net

#ThePopeVideo

If you would like to see other videos on the pope’s prayer intentions, you will find them at: www.thepopevideo.org

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Reykjavík?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Address


Túngata 13
Reykjavík
101

Opening Hours

Monday 07:30 - 18:30
Tuesday 07:30 - 18:30
Wednesday 07:30 - 18:30
Thursday 07:30 - 18:30
Friday 07:30 - 18:30
Saturday 07:30 - 18:30
Sunday 07:30 - 18:30
Other Catholic churches in Reykjavík (show all)
Bazylika katedralna Chrystusa Króla w Reykjavíku Bazylika katedralna Chrystusa Króla w Reykjavíku
Túngata 13, 101
Reykjavík, 101

Landakotskirkja Landakotskirkja
Túngata 13, 101
Reykjavík, 101

Kaþólska kirkjan á Íslandi Kaþólska kirkjan á Íslandi
Túngata 13
Reykjavík, 101

Í Reykjavíkurbiskupsdæmi eru 7 sóknir: Kristssókn, Sókn hl. Jóhannesar postula, St. Maríusókn, St. Jósefssókn, St. Péturssókn, St. Þorlákssókn og sókn St. Jóhannesar Páls II.

Landakotskirkja Landakotskirkja
Túngata 13, 101
Reykjavík, 101